การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้งงดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันพุธที่ 23มีนาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวีการบริหารงาน ด้านบริหารงานบุคคล
3.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.3 การขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
4.2 ขออนุมัติเปิดหลักการเก็บค่าประกันสุขภาพนักศึกษา 200 บาท
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
5.2 ข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
5.3 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ
5.4 รายงานผลการดำเนินคดีเพ่ง กรณี นายประกอบ มณีเนตร
5.5 การอนุมัติเปิดหลักสูตร
5.6 รายงานการศึกษากระบวนการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2547
5.7 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2547
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2548-2551)
6.2 การจ้างนักเรียน/นักศึกษา ให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
6.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี 2548 เพิ่มเติม
6.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.6 การได้มาซึ่งชื่อของคระกรรมการประจำศูนย์ สถาบัน สำนัก

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-04-07

Files

dean7_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/697.

Output Formats