การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่3

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การแต่งตั้งรักษาการกรรมการสภาคณาจารย์และรักษาการคณะกรรมการบริหาร
3.2 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการพิจารณาการกลั่นกรองประเด็นการอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษาของคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา
4.2 พิจารณาเสนอผู้แทนคณบดีร่วมเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ-สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.3 ขอความเป็นชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550
4.4 การแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 ร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.6 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ในลักษณะโครงการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานของผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
5.2 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่22/2550 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
5.3 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน
5.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 สรุปผลการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549
5.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนธันวาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้บริหาร
6.2 ขอเชิญผู้บริหารพบปะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-02-09

Files

dean3_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/698.

Output Formats