Browse Items (1 total)

  • Tags: ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ-สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

dean3_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2