การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่4

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.2 (ร่าง)แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ.2550-2553
4.3 ร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ.2551
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
6.2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ
6.3 ประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-02-16

Files

dean4_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/699.

Output Formats