การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 มี.ค. 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2546 เพิ่มเติม
4.1.2 ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย
4.1.3 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโท (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2545
4.2.2 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2545)
4.2.3 ขอให้รัฐบาลชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-03-12

Files

dean7_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/691.

Output Formats