การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 แนะนำผู้รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ...
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.ศ.2548
4.3 การทำข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ (โครงการที่ 3)
4.4 การสรรหาคระกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชุดใหม่
4.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2548 เพิ่มเติม
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกฟ้องคดีปกครองกรณีการบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-03-09

Files

dean5_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/690.

Output Formats