การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่14

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2549
เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณานำเงินรายได้เป็นเงินค่าตอบแทนหรือเงินสมนาคุณหรือเงินรางวัลฯ
4.2 สรุปการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี น.ส.สุริสา มาลัย ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 วารสารวิจัย มข.ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
5.3 จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550
5.4 สรุปกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
6.2 การกลั่นกรองและจัดกลุ่มรายชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-10-11

Files

dean14_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/783.

Output Formats