การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่13

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2549
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การเลื่อนกำหนดการสอบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิจารณาเสนอชื่อคณะทำงานกลั่นกรองและจัดกลุ่มรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2549 ไปพลางก่อน
4.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 เสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ
4.4 ร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ พ.ศ.2549
4.5 สรุปการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี น.ส.สุริสา มาลัย ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลงานสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประจำปี 2549 ของสถานบันนานาชาติเพื่อการจัดการ (Institute for Management Development : IMD)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการโครงการวิจัยสถาบัน
6.2 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปี2548

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-09-22

Files

dean13_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/782.

Output Formats