การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่12

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2549
เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 และมติที่ยังไม่ได้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำปฏิญญาร่วมองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
3.3 พิจารณาเสนอกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ระเบียบข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
4.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2548
5.2 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวอ้างชื่อคณะแพทยศาสตร์ในหนังสือพิมพ์ มติชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549
5.3 สรุปกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนสิงหาคม 2549
5.4 รายงานประจำปี 2549 ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
5.5 โครงการ AP Program ของวิทยาเขตหนองคาย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ) ประจำปี 2548
6.2 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.4 ผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548
6.5 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550
6.6 การประชุมร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้
6.7 หนังสือ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา”
6.8 นิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในวันครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-09-13

Files

dean12_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/781.

Output Formats