การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่15

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2527 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยี
3.2 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จารุบุตร เรืองสุวรรณ
3.3 โครงการประชุมและสัมมนาเรื่องการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย
3.4 การชี้แจงคณะกรรมาธิการรัฐสภา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับปีที่ 1-2 ตามหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมในวิทยาลัยครู
4.2 การตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิง
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การสร้างสนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 อธิการบดีเข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
5.3 การประสานงานเรื่องทุนต่างประเทศ
5.4 การรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 Research Development Project No 493 - 0332
5.6 ปัญหาการแก้ไขระดับคะแนน F เป็น RE

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-06-28

Files

d2527-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/780.

Output Formats