การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่25

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่25

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541

15 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
15.1 เสนอขอความเห็นชอบในการให้ใช้พื้นที่บริเวณที่ว่างปั๊มน้ำมันเก่า คณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม และขอความเห็นชอบในการทำสัญญากับบริษัท ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด

16 เรื่องเสนอใหม่
16.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
16.1.1 ร่างระเบียบโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2541
16.1.2 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอปรับอัตราค่าเลี้ยงดูเล็กของศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก
16.1.3 โครงการนำดอกผลจากเงินทุนสำรองสะสมมาพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
16.1.4 เสนอขออนุมัติรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และขออนุมัติใช้เงินรายได้กองทุนรวม 3% เป็นเงินทุนการศึกษา
16.1.5 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2542)
16.1.6 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ สำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์คอมพิวเตอร์
16.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

17 เรื่องอื่นๆ
17.1 รายงานผลการตรวจบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน (ภาคพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2541
17.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2541) ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-12-02

Files

d2541-26.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่25,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/779.

Output Formats