การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่11

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสอง) เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ / แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2550
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ของคณะเกษตรศาสตร์
4.2 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย
4.3 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
4.4 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
4.5 การพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 หนังสือขอบคุณการจัดระเบียบบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22
5.2 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปี 2548
6.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
6.3 ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550
6.4 วารสารวิจัย มข. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
6.5 ข้อกล่าวหาว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกระทำผิดวินัยร้ายแรง
6.6 ร่างงบประมาณประจำปี 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-08-22

Files

dean11_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/778.

Output Formats