Browse Items (1 total)

  • Tags: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

dean11_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสอง)…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2