Browse Items (1 total)

  • Tags: องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean12_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2549
เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 6 กันยายน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2