การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่9

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2549
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2548
4.2 ร่างประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจำปี 2549
4.3 ข้อเสนอของสภาคณาจารย์เกี่ยวกับ กิจกรรมของ มข.ในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ ประเภทผู้แทนคณบดี
4.5 ขออนุมัติปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาครัฐสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.2 กระประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “The First International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the
Greater Mekong Sub-region”
5.3 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.4 วารสารวิจัย มข. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
5.5 โครงการทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549
5.6 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์
5.7 ความคืบหน้าและการดำเนินการเตรียมความพร้อม รับการประเมินมหาวิทยาลัยเพื่อการรับรองสถาบัน (การประเมินคุณภาภายนอก รอบสอง) ปี 2549
5.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550
6.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550
6.3 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6.4 พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
6.5 รายงานการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548
6.6 ปฏิทินการกำกับโครงการสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
6.7 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เพิ่มเติม
6.8 การจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.9 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-07-19

Files

dean9_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/736.

Output Formats