การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่18

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2549
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.2 การขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
4.3 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา
4.4 พิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคต้นปีการศึกษา 2549
4.5 การแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
4.6 ขอเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
4.7 ประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2550 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีคุณสมบัติของคณบดีและหัวหน้าภาควิชา และกรณีเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.2 การติดตั้ง IP CCTV
5.3 การพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ.
5.4 กำหนดการจัดงานบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548
5.5 อธิการบดีได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
5.6 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
5.7 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุมนต์ สกลไชย ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6.2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกปี 2549 ของนิตยสาร Times
(THES-QS World University Ranking 2006)
6.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
6.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณบดี ประจำปี 2550
6.5 กระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ในสวัสดีการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-12-15

Files

dean18_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/789.

Output Formats