Browse Items (3 total)

  • Tags: คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น ๑๘ ปี.pdf
หนังสือขอนแก่น 18 ปี เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อดีต โดยจัดทำเป็นหนังสือครบรอบปี เพื่อให้ทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น/คณะ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบมหาวิทยาลัย

dean18_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2549
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 6…

d2540-4.pdf
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในฐานะฝ่ายเลขานุการ
1.2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณบดี

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 15 มกราคม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2