Browse Items (17 total)

  • Tags: งานวิจัย

ขอนแก่น ๑๘ ปี.pdf
หนังสือขอนแก่น 18 ปี เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อดีต โดยจัดทำเป็นหนังสือครบรอบปี เพื่อให้ทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น/คณะ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบมหาวิทยาลัย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2