Browse Items (12 total)

  • Tags: 2529

P653.1 2529.jpg
P653.1-.8/2529- คณาจารย์นำขบวนบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P653.9-.17/2529- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดี รับเสด็จฯ
P653.18-19/2529- นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียง
P653.20-.52/2529- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P653.53-.65/2529-…

c_7 2529.pdf
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529
วาระที่ 3…

c_6 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2529 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 3 …

c_5 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 …

c_4 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2529 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c_3 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c_2 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

c_1 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2