Browse Items (12 total)

  • Tags: รัชกาลที่ 9

P653.1 2529.jpg
P653.1-.8/2529- คณาจารย์นำขบวนบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P653.9-.17/2529- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดี รับเสด็จฯ
P653.18-19/2529- นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียง
P653.20-.52/2529- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P653.53-.65/2529-…

P335 2526.jpg
P335/2526 - วงดุริยางค์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P336-340/2526 - คณาจารย์และบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าแถวเดินเข้าบริเวณพิธี
P341-343/2526 - คณาจารย์ บัณฑิต และญาติบัณฑิตขณะร่วมพิธี
P344/2526 -…

P247 2525.jpg
P247 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน(ภาพขาวดำ)
P248 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพระราชปฏิสันถารกับอาจารย์และนักศึกษา
P249 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P250 วงดุริยางค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P251-252…

P220 2524.jpg
P220-224 ภาพขาว-ดำ : ขนาด 2P
P225 ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร รับพระราชทานปริญญาบัตร สาขา.......
P226-P229 ภาพสี
P230-231 ภาพขาว-ดำ : ขนาด A4

P0062 2510.jpg
P62-66/2510-ภาพสีและรายละเอียดข่าวscanจากหนังสือพิมพ์เสรีภาพ
P67-86/2510-ภาพพระราชทาน_ขอพระราชทานเพื่อเชิญไปเป็นต้นแบบในการอัดขยาย สำหรับประดิษฐาน ณ หอประวัติกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักเลขาธิการ ที่ รล๐๐๐๕.๒/๘๔๘๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน…

P31 2510.jpg
P31-34/2510- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม 2510
P35-36/2510-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเปิด
P37/2510-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

P174 2517.jpg
P174/2517- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม …

P110 2512.jpg
P113/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้โอวาท
P117/2512- บัณฑิตในพิธีประสาทปริญญา
P118/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2