Browse Items (12 total)

  • Tags: วิทยา เพียรวิจิตร

P220 2524.jpg
P220-224 ภาพขาว-ดำ : ขนาด 2P
P225 ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร รับพระราชทานปริญญาบัตร สาขา.......
P226-P229 ภาพสี
P230-231 ภาพขาว-ดำ : ขนาด A4

P374 2521.jpg
P374-381/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ให้การต้อนรับ
P382-388/2521- การบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่21
P389-401/2521- พักรับประทานอาหาร
P402-403/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รับมอบของที่ระลึก

P132 2522.jpg
ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2522
P132-135/2522- นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

P124 2522.jpg
P124-131/2522- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P246 2521.jpg
P246-259/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีและศ.นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ ประธานกรรมการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ น้ำข้าวอาหารเครื่องใช้ จำนวน 119 กระสอบ รวมทั้งหมด 1,100 ชุด และยาจำนวน 984 ชุด …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2