Browse Items (8 total)

  • Tags: วิจิตร ศรีสอ้าน

P231 2521.jpg
P231-245/2521- อาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมไปส่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่สนามบินขอนแก่น

P174 2521.jpg
P174-178/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P152 2521.jpg
ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. 2521
P152-157/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

P67 2518.jpg
P67-70/2518- พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทบวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2