Browse Items (6 total)

  • Tags: ค่ายอาสาพัฒนา

P92 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 10 เม.ย. 2518
P92-146/2518- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, …

P23 2517.jpg
P23-24/2517- พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ณ บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เวลา 14.30 น. โดยมีนายสืบ รอดประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการที่อธิการบดีและภริยา …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2