Browse Items (4 total)

  • Tags: เข้มแข็ง สีตะธนี

P591 2528.jpg
P591 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P592- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P593- พานบายศรีสู่ขวัญและพราหมณ์
P594-599- ผูกข้อมือผู้เกษียณ
P600 - รศ.ประติยัติ ยุทธศาสตร์โกศล กล่าว
P601- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P602 - การแสดง

P742 2522.jpg
P742-750/2552- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบศาลาวัดโนนสีเรือง
P751-758/2552- ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวบ้านที่ร่วมกฐิน มข.
P759-768/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ภาพพระสงฆ์)
P769-780/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผศ.เข้มแข็ง…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2