Browse Items (5 total)

  • Tags: รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

P1658 2532.jpg
P1658 ดร.พิมพ์ใจ ภิบาลสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว
P1659-1662 พระพยอม เทศนาธรรม
P1663-1665 บรรยากาศการฟังธรรม มี อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมฟังด้วย

P798 ป้ายการแข่งขัน
P799-800 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P801 ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าว
P802 การเต้นแอโรบิก
P803-805 นักกีฬาที่มาร่วมแข่งขัน
P806-809 ปล่อยตัวนักวิ่ง
P810-812…

P742 2522.jpg
P742-750/2552- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบศาลาวัดโนนสีเรือง
P751-758/2552- ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวบ้านที่ร่วมกฐิน มข.
P759-768/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ภาพพระสงฆ์)
P769-780/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผศ.เข้มแข็ง…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2