Browse Items (7 total)

  • Tags: ปัจฉิมนิเทศ

P515 2530.jpg
P515-518 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะฝึกงานในต่างประเทศ จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษาเกษตรนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P96 2530.jpg
P96-98/2530- การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2529

P49 2527.jpg
P49-53/2527- พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2526

P1 2511.jpg
ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2511
P1-3/2511-ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
P4-5/2511-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการบูชาพระรัตนตรัยและถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
P6-9/2511-ประธานในพิธีและคณาจารย์ให้โอวาทแก่บัณฑิต รุ่นที่…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2