Browse Items (28 total)

  • Tags: 2522

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 12 (หน้า 09 10 15 16  หาย).pdf
หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่12
ในหนังสือจะแสดงคำโอวาทจากครูถึงศิษย์ บทความ บทกลอน สอนบัณฑิต รวมไปถึงการย้อนวันวาน และข้อมูลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่12

P821 2522 (ด้านหลัง).jpg
P821-839/2552- บรรยากาศการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษา
P840-843/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
P844-847/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาร้องเพลงและจับมือเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P848 2522.jpg
P848-850/2522- พิธีเปิด
P851-855/2522- ขบวนนักกรีฑามหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆ
P856-857/2522- การแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัย(ขณะแข่งขัน)
P858-859/2522- การมอบรางวัล

P195 2522.jpg

P195-259/2522- สมเด็จพระสังฆราชทรงถือสายสูตรยกเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนม
P195-225- ภาพขาวดำ
P226-259- ภาพสีP918 2522.jpg
P918-925/2522-คณาจารย์นำบัณฑิตเดินเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรและอ่านรายนามบัณฑิต
P926-929/2522-คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะบุคคลเผ้าฯรับเสด็จ
P930-933/2522-บัณฑิตเข้าแถวรับพระราชทานปริญญาบัตร
P934-942/2522-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

P997 2522.jpg
P997-1029/2522- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
P997-1011- ภาพขาวดำ
P1012-1029- ภาพสี


P132 2522.jpg
ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2522
P132-135/2522- นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

P124 2522.jpg
P124-131/2522- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P1062 2522.jpg
P1062-1076/2522- พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

P46 2522.jpg
P46-54/2522-ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร ชี้แจงรายละเอียดการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P55-58/2522-ผู้เข้าร่วมการประชุม
P59-60/2522-พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ทักทายนักศึกษา

P28 2522.jpg
ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค. 2522
P28-32/2522-พิธีเปิดโดยนายสุกิจ จุลละนันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน
P33-35/2522-คณาจารย์ผู้มาร่วมพิธี
P36-39/2522-นายสุกิจ จุลละนันท์…

c2522_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2522

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…

c2522_9 [1].pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…

c2522_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พระราชทานนามของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
1.2 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2522 …

c2522_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c2522_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ…

c2522_5 [1].pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี…

c2522_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…

c2522_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2522 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4…

c2522_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับนักเรียนเรียนดีของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2522
ระเบียบวาระที่ 2 …

c2522_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการตีความใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
1.2 การรับนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2