รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการพิจารณารับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเลือกสรรและแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาโครงการสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมให้บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 พิจารณาขยายวงเงินยืมทดลองจ่ายคณะแพทยศาสตร์
5.3 รับทราบการโอนเงินระหว่างหมวดงบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
5.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-11-11

Files

c2522_9 [1].pdf
c2522_9 [2].pdf
c2522_9[3].pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed January 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/118.

Output Formats