รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พระราชทานนามของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
1.2 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 อนุมัติให้อธิการบดีลาออกจากตำแหน่ง
3.2 ความคืบหน้าในการเลือกสรรอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.2 ธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยสร้างตึกสำนักงานอธิการบดี
4.3 พิจารณาร่างประกาศเรื่องการรับนักเรียนเรียนดีที่อยู่ในโรงเรียนของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2523-2524
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการรับพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ปีการศึกษา 2523-2524
5.2 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.3 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอลาออกจากตำแหน่ง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-10-22

Files

c2522_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed January 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/117.

Output Formats