รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2527 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการส่งเสริมการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือ พ.ศ.2528
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเรียกเก็บเงินค่าบริการตรวจยาหรือสารพิษของภาควิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
4.1.4 ขอเปลี่ยนแปลงธนาคารซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นำเงินรายได้ไปฝากประจำ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 แต่งตั้งรองคณบดีในบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.2 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4..3.2 การเวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-01-25

Files

c_1 2528.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2528 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/116.

Output Formats