รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ พ.ศ. 2522
3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอกู้เงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา
4.2 พิจารณาการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่พยาบาล
4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะ
4.4 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.5 การรับนักศึกษาเข้าเรียนสมทบเฉพาะวิชาในคณะวิทยาศาสตร์
4.6 ความก้าวหน้าของโครงการสร้างสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น
4.7 ธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยสร้างตึกสำนักงานอธิการบดี
4.8 รับทราบการอนุมัติโอนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและรองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
5.2 รับทราบการอนุมัติโอนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
5.3 รับทราบการอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์
5.4 พิจารณาการรับนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.5 พิจารณาอนุมัติเงินทุนสำรองเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
5.6 คณะแพทยศาสตร์ขอแยกบัญชีเงินฝาก ยอดเงินคงเหลือเงินรายได้ประจำปี 2522
5.7 อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.8 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.9 ขอนุมัติลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-10-12

Files

c2522_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/115.

Output Formats