รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคิดเห็นในการเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย ( เพิ่มเติม )
1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง
1.3 รายนามบุคคลที่ตอนรับเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.4 เรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการรับนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2521
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2521 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 บทบาทและภารกิจของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.2 ความก้าวหน้าของผังแม่บทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2521
4.4 พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ( เพิ่มเติม )
4.5 พิจารณางบประมาณรายปี 2522 งบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.6 พิจารณาอนุมัติเปิดรับนักเรียนอนุบาลระดับ 1 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
4.7 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การโอนประเภทรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521
5.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2521
5.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-12-11

Files

2521_13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/114.

Output Formats