รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคิดเห็นของทบวงฯ ในการเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2521 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาการแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ( เพิ่มเติม )
3.2 ความคืบหน้าในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
3.3 เรื่องสืบเนื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีคณะต่างๆ
4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาคณะต่างๆ
4.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.5 การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคระเทคนิคการแพทย์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2522
4.6 การเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร
4.7 การขออนุมัติใช้เงินและโอนเงินในหมวดต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
5.2 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องรับนักเรียนเรียนดีที่อยู่ในโรงเรียนของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2522 – 2523
5.3 โครงการและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.4 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา
5.6 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อ ๆ ไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-11-10

Files

c2521_12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed May 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/113.

Output Formats