การประชุมสภาปี 2522

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2522

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการตีความใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
1.2 การรับนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3…

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับนักเรียนเรียนดีของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2522
ระเบียบวาระที่ 2 …

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2522 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4…

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี…

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ…

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พระราชทานนามของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
1.2 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2522 …

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2522

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…
View all 10 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2522