รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้และรักษาไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.2 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
4.3 พิจารณาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.4 รับทราบการอนุมัติโอนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
4.5 รับทราบการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 พิจารณาอนุมัติใช้เงินทุนสำรองเป็นค่าพาหนะเดินทางแก่ผู้ได้รับทุนมูลนิธิฟูลไบร์ท
5.3 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอกู้เงินจากมหาวิทยาลัย
5.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-08-17

Files

c2522_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/95.

Output Formats