รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2524 เมื่อวันที่ 13มีนาคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 โครงการผลิตพยาบาลตามความต้องการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณางบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2525
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2524
4.3 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2524
4.4 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.7 รับทราบการเวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.8 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดงบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2525
5.2 หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2524
5.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-05-09

Files

c2524_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/94.

Output Formats