รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2521
มีนาคมที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การแถลงข่าวผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 การปรับปรุงแบ่งส่วนงานและการจัดสายงานในสำนักอธิการบดี
3.3 การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกับว่าด้วยการวัดผลการศึกษา
3.4 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์เพิ่มเติม
3.5 การอนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การประชุมครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-03-31

Files

c2521_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/93.

Output Formats