รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะพยาบาลศาสตร์
4.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมสาสตร์
4.3 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานนักศึกษา พ.ศ. 2522
4.4 พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและจ่ายเงินตามข้อบังคับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2522
4.5 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และรักษาค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
4.6 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้น้ำประปาและการบริการเกี่ยวกับการประปา-สุขาภิบาล พ.ศ. 2522
4.7 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติกรณีการขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2522
4.8 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.9 รับทราบการขออนุมัติโอนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522ห
5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์
5.3 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
5.4 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
5.5 ความคืบหน้าในการขอใช้ที่ดิน สร้างสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น
5.6 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-07-07

Files

c2522_5 [1].pdf
c2522_5 [2].pdf
c2522_5 [3].pdf
c2522_5 [4].pdf
c2522_5 [5].pdf
c2522_5 [6].pdf
c2522_5 [7].pdf
c2522_5 [8].pdf
c2522_5 [9].pdf
c2522_5 [10].pdf
c2522_5 [11].pdf
c2522_5 [12].pdf
c2522_5 [13].pdf
c2522_5 [14].pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed October 16, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/92.

Output Formats