รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่3

Description

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2521
2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
2.3 การรับสมัครนักเรียนเรียนดีและการรับนักศึกษาเพิ่มตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย
2.4 แผนการดำเนินงานปรับปรุงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
3.2 การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเกษตร
4.2 ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2521
4.3 ข้อบังคับว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.4 ข้อบังคับว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2521
4.5 ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521
5. เรื่องอื่นๆๆ
5.1 การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
5.3 โครงการผลิตพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร 1 ปี
5.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
5.5 ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-03-17

Files

c2521_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/91.

Output Formats