รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาร่างวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 หารือเรื่องเงินหมุนเวียนในงานการเงิน กองคลัง
4.3 พิจารณาอนุมัติให้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในคณะต่างๆ
4.4 รับทราบการอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
4.6 รับทราบการขออนุมัติโอนเงินรายได้ระหว่างหมวดของหน่วยงานต่างๆ
4.7 รับทราบประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ เฉพาะต้นปีการศึกษา 2522
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
5.2 รับทราบการอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งบริหาร
5.3 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีและรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5.5 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.6 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยาสตร์
5.7 พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาภาคปกติตามหลักสูตรการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2523
5.8 คณะวิทยาศาสตร์ขอถอนเรื่องเกี่ยวกับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่ได้เสนอสภาฯ อนุมัติปริญญาไปแล้ว


5.9 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.10 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์
5.11 สมเด็จพระสังฆราชเสด็จปฏิบัติศาสนกิจในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.12 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2523-01-27

Files

c2523_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/90.

Output Formats