Browse Items (11 total)

  • Tags: การลาออก

2535_2.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2535
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ …

c_2 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

c2522_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พระราชทานนามของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
1.2 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2522 …

c2523_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2521_2.pdf
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2521

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 …

c2519-5.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2519 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอให้พิจารณา
2.1 ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง และองค์การมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c2517-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นายผล พันธุ์ประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ ขอลาออก
จากกรรมการ
2.2…

c2517-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการวัดผล
การศึกษา พ.ศ. 2516
2.2 ขอลดโทษให้แก่นักศึกษาที่เดินขบวนคัดค้าน

c2517-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ม.ร.ว.จีรวัฒน์ จักรพันธุ์…

c2512_3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2512_2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
3.2 ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม
และดูงาน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2