รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะเกษตรศาสตร์
3.2 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุน
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ให้ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงศ์ อาจารย์สถาปัตยกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกแบบอาคารตาม
โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โจรผู้ร้ายชุกชุมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2512-04-30

Identifier

กป.1/2512/2/3

Files

c2512_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/15.

Output Formats