การประชุมสภาปี 2512

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2512

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่1
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2511
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เกษตร) แด่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วาระที่ 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
3.2 ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม
และดูงาน…

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่4
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2512
2.2 กรมพัฒนาที่ดินยินดีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่5
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 สภามหาวิทยาลัย Manitoba ประเทศแคนาดา
ให้ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่6
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 มหาวิทยาลัยแมนิดตบา ประเทศแคนาดา
ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมาย
แก่ ศ.พิมล กลกิจ อธิการบดี…
View all 6 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2512