รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 มหาวิทยาลัยแมนิดตบา ประเทศแคนาดา
ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมาย
แก่ ศ.พิมล กลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 รายงานสังเขปการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศของอธิการบดี
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์
3.2 หมายกำหนดการต้อนรับเสด็จพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในโอกาสเสด็จ
พระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันจันทร์ที่ 22 ธ.ค. 2512
3.3 คำกราบบังคมทูลถวายการต้อนรับและสดุดี
พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
3.5 คำกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นที่ได้ปฏิบัติมาในรอบปีการศึกษา 2511 -2512
3.6 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2512-12-04

Identifier

กป.1/2512/2/6

Files

c2512_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed December 8, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/22.

Output Formats