รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2513
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2513 – 2514
2.2 เรื่องการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
โครงการ 5 ปี (พ.ศ.2514-2518)
2.3 การของบกลางสร้างหอพักที่จำเป็นเพื่อรับ
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2514-2515
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การรับนักศึกษาลาวเข้าศึกษาดดยทางองค์การUSOM
ของความช่วยเหลือจาก AID/LAOS
3.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมทบกับงบประมาณในการไปราชการต่าง
ประเทศของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ่ายเป็นค่าต้อนรับผู้เชี่ยวชาญอิสราเอล ซึ่งมาทำ
Master Plan เกี่ยวกับ Medical Center
3.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้จ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
3.5 ขออนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และใช้
หลักสูตรการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยระเบียบการ
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2513
4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการให้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2513
4.3 ขออนุมัติให้อนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรอนุปริญญาของเกษตรศาสตร์
4.4 ขออนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางวิศวกรรมแก่ Dr. Jack Hoogstraten
4.5 ขออนุมัติให้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ทางเกษตรแก่ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
รองนายกรัฐมนตรี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2513-07-06

Identifier

กป.1/2513/3/2

Files

c2513-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/23.

Output Formats