รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 รายงานการไปดูงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2514
3.2 ขออนุมัติรับนักศึกษาลาวเข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.3 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของชุมนุมนักศึกษา
อาสาพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 ขอใบรับรองผลการวิจัยเพื่อประกอบการแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ขออนุมัตินำเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าฝากธนาคารเพื่อหารายได้
4.4 การอบรมครูวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือของ
กรมวิสามัญศึกษาและมูลนิธิอาเซีย
4.5 งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2515
4.6 การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก
บริษัท ชัยศรีก่อสร้าง จำกัด

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2514-05-06

Identifier

กป.1/2514/4/2

Files

c2514-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/24.

Output Formats