การประชุมสภาปี 2514

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2514

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่1
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2513
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เครื่องแบบฝึกงานของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
2.2 เรื่องการแปรญัตติงบประมาณ 2514
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 รายงานการไปดูงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.2 การกำหนดไหว้ครูและแจกทุนการศึกษา
2.3 การไปประชุมและดูงานที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และฮ่องกงของอธิการบดี…

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่4
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่5
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การจัดงานพิธีต้อนรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
View all 5 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2514