รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ค่าออกแบบแปลนรายละเอียดของการจัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 เรื่องการจัดหาน้ำเพื่อการประปาและการเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 เรื่องการกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย
3.4 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดหนองคาย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 เรื่องการก่อสร้างหอพักนักศึกษา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ให้กรรมการบริหาร
หอพักนักศึกษา
5.2 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี
5.3 วาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณบดี
หัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้าภาควิชา
5.4 การจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2514-09-27

Identifier

กป.1/2514/4/4

Files

c2514-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/29.

Output Formats