รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2520

ระเบียบวาระที่ 1. เสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2519 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2519

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 อนุมัติให้ปริญญาวอทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ทางเกษตร กิตติมศักดิ์ แก่ หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
3.3 กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขอลาออก
3.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม
3.6 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะ
3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครเพื่อคัดเลือกที่มหาวิทยาลักขอนแก่นดำเนินการสอบเอง และหลักเกณฑ์ว่าให้ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานในการสอบคัดเลือก พ.ศ. 2520


ระเบียบวาระที่4. เรื่องอื่นๆ
4.1 ค่าอาหารสัตว์คณะเกษตรศาสตร์
4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
4.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2520-02-10

Files

c2520-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/30.

Output Formats