การประชุมสภาปี 2520

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2520

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2520

ระเบียบวาระที่ 1. เสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2519 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2519

ระเบียบวาระที่ 2.…

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2520 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์2520

2. …

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2520

2. …

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่4
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2520

2. …

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่5
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2520 เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2520

2. …

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่10
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2520
2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา …
View all 6 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2520